kezdőlap / Adatvédelem
Adatvédelem

Tájékoztató a www.monikaapartman.hu weboldalon, továbbá az ott feltüntetett szolgáltatások személyesen történő igénybevétele során megadott személyes adatoknak Takácsné Kovács Mónika által történő adatkezeléséről.

Takácsné Kovács Mónika adószámos magánszemély (székhely: 8743 Zalaszabar Deák Ferenc út 80., adószám: 79745925-1-40), mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Felhasználókat a cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a Felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

www.monikaapartman.hu weboldal, a honlapot üzemeltető Adatkezelő a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján a Felhasználók számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

Az Adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Takácsné Kovács Mónika
SZÉKHELY: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80.
ADÓSZÁM: 79745925-1-40
KÉPVISELŐ NEVE: Takácsné Kovács Mónika
LEVELEZÉSI CÍM: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80.
TELEFONSZÁM: +36 30 470-2642
E-MAIL: monikatk2@gmail.com
WEBOLDAL: www.monikaapartman.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE: 

http://monikaapartman.hu/adatvedelem/

2. A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ FOGALMAKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL ÉRTELMEZNI

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 14. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 15. „érdeklődő”: Azon személy, aki a Weboldalon keresztül személyes adatainak Adatkezelő részére történő megadásával érdeklődik az igénybe vehető szolgáltatások iránt, és akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.
 16. „felhasználó”: Érdeklődő és Jelentkező együtt, akinek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.
 17. „jelentkező”: Azon személy aki a Weboldalon található, illetőleg a személyesen történő jelentkezés alkalmával részére átadott jelentkezési lap kitöltésével valamely, az Adatkezelő által kínált programon történő részvételi szándékát jelzi, illetőleg valamely programon részt vesz, és akinek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

4.1. Felhasználó személyes adatai kezelésének célja, hogy 

 • az Adatkezelő, a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során, valamint a nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a Felhasználó azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi az Adatkezelő által a Felhasználókkal történő közvetlen kapcsolatfelvételt és a Felhasználó azonosítását, valamint a fentiekkel kapcsolatos közvetlen és hatékony ügyintézést,
 • az Adatkezelő a Felhasználó részére információs tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön az aktualitásokról, szolgáltatásai ajánlása céljából a Felhasználót közvetlenül megkeresse hírlevél formájában,
 • a Vállalkozás tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni valamint a törvényben előírt kötelezettségeinek megfeleljen
 • hatékonysággal kezelje, a szervezett programokat a Felhasználók érdekeinek figyelembevételével alakíthassa ki,

4.2. Érdeklődő személyes adatai kezelésének célja továbbá

 • az Érdeklődő informálása az Adatkezelő által kínált programok céljáról, részletes menetrendjéről, valamint azok időpontjáról;
 • az Érdeklődő által feltett kérdések megválaszolása;

4.3. Az ügyfelek személyes adatai kezelésének célja továbbá, hogy

 • Adatkezelő az Érintett jelentkezése alapján a Vállalkozás az Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos szolgáltatást tudja nyújtani
 • az ügyfélkör igényeinek megfelelően különféle kedvezményeket és szolgáltatásokat tudjon nyújtani az Érintettek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében.

5. ADATKEZELÉSEK

5.1. SZÁLLÁS FOGLALÁSA, AJÁNLATKÉRÉS A www.monikaapartman.hu honlapján keresztül

5.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat: Vezeték-és keresztnév
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Személyes adat: E-mail cím
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Személyes adat: Telefonszám
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a foglalással, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Személyes adat: Számlázási név és cím, SZÉP-kártya, Erzsébet utalvány adatok (azonosító, kártyán szereplő név); dátum és időpont; felnőtt személyek száma, gyermekek száma és életkora; ellátás típusa; továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés célja: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Személyes adat: Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus)
Az adatkezelés célja: A foglalás lehetővé tétele.

Személyes adat: A foglalás/ajánlatkérés időpontja Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.Személyes adat: A foglalás/ajánlatkérés-kori IP cím
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

5.3. Az érintettek köre: A weboldalon keresztül szállást foglaló valamennyi érintett.

5.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal törlésre kerülnek az adatok (ebben az esetben már hírlevelet sem jogosult adatkezelő küldeni részére), amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje más a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

5.7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80.

– e-mail útján: monikatk2@gmail.com e-mail címen,

– telefonon: +36 30 470-2642 számon

 

5.8. Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

5.9. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglalást teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a foglalását, ajánlatkérését feldolgozni.

Viszonteladók, közvetítő szolgáltatók adatkezelése (például: www.szallas.hu, www.szallasguru.hu, www.booking.com, www.trivago.hu, www.hotels.com stb.)

 1. kezelt adatok: név, e-mail, ország, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, foglalt szolgáltatás adatai, fizetés módja, számlázási adatok –amennyiben eltér a foglalási adatoktól,
 2. adatkezelés célja: szállás szolgáltatás foglalása, szolgáltatás biztosítása és kifizetése,
 3. a közvetítő szolgáltatók által kezelt személyes adatok vonatkozásában a szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatója irányadó, amelyről a szolgáltató honlapján, a foglalást megelőzően tudnak az érintettek tájékozódni,

 6. Telefonos foglalás adatkezelése

Egyszeri alkalommal történő adatkezelés,

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, az e-mail cím alapján a foglalást visszaigazoljuk, az e-mailben lehetőség van hírlevél szolgáltatásra feliratkozni, de az nem feltétele a foglalásnak,

Adatkezelés célja: szállodai foglalás, a foglalás visszaigazolása, szolgáltatás biztosítása,

Adatkezelés időtartama: a telefonos foglalás esetén, amennyiben a vendég nem veszi igénybe a szolgáltatást, és a hírlevélre sem iratkozott fel, a telefonon keresztül felvett adatait töröljük,

7. Adatkezelés a Recepción történő személyes regisztráció során

a.) érkező vendég bejelentő lapot tölt ki,
Kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, Cégnév, Érkezés és távozás dátuma, Szobaszám, Születési hely, idő, Lakcím, Állampolgárság, Aláírás, Gépjármű rendszáma, E-mail cím, Útlevélszám,
Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése, foglalás realizálása, vendégek nyilvántartása, szolgáltatás és fizetési feltételek biztosítása,

Adatkezelés jogalapja:

 • Jogi kötelezettség (GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja)
 • Hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja)

 Az adatok törlésének határideje:

 • a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év;
 • ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal;
 • a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulásvisszavonásáig.
 • a számviteli bizonylatok esetében az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

Adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig, illetőleg a törzsvendég program hatályos szabályzata szerint.

Adattovábbítás:      NTAK részére

Érintett az Apartmanba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 • A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

8. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG:

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név, e-mail cím.
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Személyes adat: A feliratkozás időpontja
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Személyes adat: A feliratkozás kori IP cím
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80.
 • e-mail útján: monikatk2@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon: +36 30 470-2642 számon

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

9. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS

9.1.  A személyes adatok kezelését és feldolgozását az Adatkezelő, a tájékoztatóban feltüntetett Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe.

Adatfeldolgozók részére történő adattovábbításhoz a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulással egyidejűleg adja meg a hozzájárulását.

Az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme esetén pontos felvilágosítást ad arról, hogy a Felhasználó mely személyes adatait, kinek a részére továbbította, valamint a Felhasználó hogyan veheti fel a kapcsolatot az adott partnerrel.

9.2. – A fentiekben foglaltakon felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

9.3. – Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül – nem adja ki. Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a Weboldal üzemeltetésében, valamint a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő igények kezelésében részt vesznek. Adatkezelő adatkezelésre jogosult munkatársai a Felhasználóknak csak az általuk végzett tevékenységhez nélkülözhetetlen személyes adataihoz férnek hozzá.

Az Adatkezelő minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy informatikai rendszere és ügyvitele során a személyes adatokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, ennek érdekében biztonságos és zárt informatikai hálózatot üzemeltet.

9.4. – Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét

10. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

10.1 Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő a GDPR 12.cikk (3) bekezdés értelmében, köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A kérelem össztettsége, valamint a kérelmek nagy számára tekintettel a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A késedelm okairól 1 hónapon belül köteles az Adatkezelő tájékoztatást adni. Amennyiben az Érintett elektronikus úton fordult az Adatkezelőhöz, a választ ebben a formában kell megadni, kivéve, ha az érintett a tájékoztatást másként kéri.

A Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan elektronikus, vagy postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti, ezt követően a tájékoztatás megadása alkalmanként 1000 ft-os költséggel jár.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg.

 • Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.
 • Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli a Felhasználóval, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. (a jogorvoslat kapcsán lásd jelen tájékoztató alábbi, 15. pontját).

10.2 Adatok helyesbítése

A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.3 Adatok törlése vagy zárolása

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet a Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • azt jogellenesen kezelte,
 • a Felhasználó a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,
 • az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

10.4 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználónak joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
 • ha arra törvény a Felhasználónak lehetőséget ad.

A tiltakozást a Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.  

Az adatgyűjtés célja: 

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

11. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK ISMERTETÉSE

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80.
 • e-mail útján: monikatk2@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon: +36 30 470-2642 számon

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

13. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatkezelő SSL titkosítást használ a weboldalon.

14. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

14.1 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

14.2 Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóság felé

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

15. A FELHASZNÁLÓ (ÉRINTETT) JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntéseivel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

A Felhasználó Adatkezelő elleni peres eljárást a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Felhasználó Adatkezelő általi adatkezeléshez csak akkor jogosult hozzájárulni, ha a fentiek szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket megismerte, valamint a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogaival és kötelezettségeivel tisztában van.

16. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

16.1 Tárhely szolgáltató:

Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
Web: https://sybell.hu/
Adószám: 25859502-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-293034 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:Tárhely-szolgáltatás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a),  az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

16.2. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

 

Szolgáltató neve:                    Magyarné Kovács Judit
Székhely:                               8749 ZALAKAROS NAPNYUGAT KÖZ
Adószám:                              69033041-1-40
E-mail cím:                            magyarnejudit@freemail.hu
Telefonszám:                         +36 20 386 4434
Képviselő neve:                      Magyarné Kovács Judit

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés, számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott az adatfeldolgozáshoz szükséges valamennyi személyes adat.  

Az érintettek köre: A weboldalt és az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő érintettek.

Az adatkezelés célja: Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A törvényben meghatározottak szerint.

Az adatfeldolgozás jogalapja: törvényben meghatározottak szerint

16.3. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.
Cégnév:  Molnár Veronika ev.
Székhely: 8749 Zalakaros Liget utca 32/C
Adószám: 69484038-1-40
Képviselő: Molnár Veronika
E-mail cím:  molnar.vera84@gmail.com

Cookie használattal kapcsolatos tájékoztatás:

A Mónika Apartman (székhely: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc utca 80.; adószám: 79745925-1-40) weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A Mónika Apartman weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a Mónika Apartman honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Mónika Apartman cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén.

A Mónika Apartman weboldalán az alábbi típusú cookie-kat használjuk:

a) Session (Munkamenet) cookie:Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb  legyen.  Ez  elsősorban  ún.  munkamenetekhez  használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor  lejár  (átmeneti,  néhány  óra  élettartamú).  A  felhasználói adatbeviteleket  követi  nyomon,  például  online  nyomtatványok  kitöltése,  vagy virtuális  kosárral  való  vásárlás  során.  Erre  a  cookie-ra  a  felhasználó  által kifejezetten  kért,  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik.Érvényessége: a munkamenet lezárultáig, vagy rövidebb ideig, az alábbi táblázat alapján.

 A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

Süti neve Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja Süti élettartama, érvényessége Süti által hozzáférhető és kezelt adatok
PHPSESSID PHP seisson azonosító a munkamenet lezárultáig A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

 

b) Külső cookieTájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek az eszközére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van  összekapcsolni  a  felhasználó  aktuális  látogatását  a  korábbiakkal,  azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független   mérését   és   auditálását   külső   szerverek   segítik (www.google.com/analytics/). A  Google  által  használt  külső  süti  általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policiescímen   kérhető bővebb tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

 

Külső szolgáltató neve Süti neve Süti funkciója, rövidleírása, adatkezelés célja Süti élettartama, érvényessége Süti által hozzáférhető és kezelt adatok
Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto,CA 94304 USA)https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 _gid, _ga A felhasználók megkülönböztetését szolgálja 2 év A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése
_gat_gtag_UA_195049095_1 seisson mérés azonosításához 30 perc
Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto,CA 94304 USA)https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 fr, _fbp, c_user, xs, datr, sb Facebook által alkalmazott, azonosítást elősegítő 3 hónap–2 év  
Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto,CA 94304 USA)https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 presence Facebook által alkalmazott, azonosítást elősegítő a munkamenet lezárultáig  
Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto,CA 94304 USA)https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 spin, wd Facebook által alkalmazott, honlap fedés méretét meghatározó 7 nap  

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

1.A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.

2.A cookie-k   használatakor   alkalmazott   adatkezelés időtartama:Sütinként  eltérően  a  fenti  táblázatokban  foglaltaknak megfelelően

3.A   cookie-k  használatával  összefüggően  a  weboldali  adatkezelésre jogosult:Sütinként  elétérően a  fenti  táblázatokban  foglaltaknak megfelelően

4.Az  érintett  jogai: Az  érintett  kérelmezheti  a  rá  vonatkozó  személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja  az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Mónika Apartman az érintettek kérelmeire indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  a  kérelem  beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (1055 Budapest, Falk Miksa  utca   9-11.,   telefon:   +36   (1)   391-1400,   fax:   +36   (1)   391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében  a  sütik  alkalmazását.  A  sütik  kezelésére  általában  a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni  beállítások  menü  alatt,  cookie, süti  vagy  nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.A sütiknek  az  engedélyezése  nem  feltétlenül  szükséges  a  webhely működéséhez,  de  javítja  a  böngészés  élményét  és  teljesítményét.  Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.A sütik  által  tárolt  információkat nem  használjuk  fel  az  Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. Amennyiben  Ön  mégsem  szeretne  fogadni  bizonyos  típusú  cookie-kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben     a     weboldal     cookie-t (sütit)szeretne  küldeni.

Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Segítség a sütik beállításához:

Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu,

Edge: Beállítások - >  Speciális  beállítások - >Cookie-k  („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása”vagy:F12 –Hibakereső –Cookie-k

IE11:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) végrehajtására jött létre, mely cégszerű aláírással 2018. május 25.-én lép hatályba.

A további adatkezelésről szóló tájékoztatásunk és szabályzatunk elérhető a Társaság székhelyén:

8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 80. címen, vagy lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségeinken keresztül.

Kelt,: 2022 09.01.